ISO 22000 הוא תקן המיועד לכלל הארגונים העוסקים בשרשרת האספקה של המזון ליישום בטיחות מזון לכל אורך השרשרת.

התקן הישראלי ISO 22000 כולל בתוכו את דרישות תוכנית דרישות קדם PRP (Pre-Requisite Program) וכן את דרישות ה. HACCP .

התקן מתאים לכל ארגון המעוניין לשפר את בטיחות המזון שהוא מייצר.

ת"י ISO 22000 - הינו תקן הנקבע על ידי הארגון הבין-לאומי לתקינה.

מערכת זו מתאימה ליצרני מזון ויצרני אריזה הבאים במגע עם מזון. המערכת באה לסייע לארגונים בכל שרשרת המזון לזהות, לשלוט, למנוע את הסיכונים הקשורים לניהול מערכת בטיחות מזון ולהניע תהליכי שיפור בארגון.

מערכת לניהול בטיחות מזון תאפשר לארגון:

זיהוי וניהול הסיכונים לבטיחות במזון

הגדרה של תהליכי טיפול ומניעה בצורה עקבית ושיטתית

התאמה לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות

צמצום ההוצאות על איבוד חומר והחזרים (recall)

הנעה של תהליכי שיפור (גם מעבר להתאמה בסיסית לדרישות)

מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים

בטחון ללקוחות ובעלי העניין כי הארגון מעמיד את הדאגה לבטיחות המזון בעדיפות גבוהה.